ארנונה - השער
אינדקס
חקיקה ראשית
חקיקת משנה
פסקי דין
מאמרים וכתבות
סרטים
טפסים
קישורים
חיפוש
אודות
אינדקס חקיקה ראשית
חוקים
סעיף 79 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000, חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, חוקי ההסדרים (חוקי ההקפאה) ...

פקודות
פקודת העיריות (נוסח חדש), פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש), פקודת מסי עיריה ומסי ממשלה (פיטורין) 1938, סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש), פקודת העיריות (הנוסח הבריטי) ...

מפת החקוקים של דיני הארנונה

כל הזכויות שמורות למכון לחקר המיסוי המוניציפלי