ארנונה - השער
אינדקס
חקיקה ראשית
חקיקת משנה
פסקי דין
מאמרים וכתבות
סרטים
טפסים
קישורים
חיפוש
אודות
אינדקס חקיקת משנה
תקנות
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 ...

צווי הארנונה
רשימת הרשויות המקומיות, רשימת המועצות המקומיות שהפכו לעיריות, מנוע חיפוש של צווי הטלת ארנונה, הסבר לגבי צווי הטלת הארנונה ...

צווים
צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 ...

אכרזות
אכרזת המסים (גביה)(ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)(הוראת שעה), תש"ס-2000 ...

כל הזכויות שמורות למכון לחקר המיסוי המוניציפלי